close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • NR PESEL

 • 1. Nadanie/zmianę numeru PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) dokonuje minister właściwy do spraw administracji publicznej.

  2. Numer PESEL nadaje się:

  a) obywatelom polskim zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące, a także osobom ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego,

  b) cudzoziemcom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:

  - zezwolenia na pobyt lub zezwolenia na pobyt czasowy,

  - zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się,

  - decyzji o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub nadania statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,

  - karty pobytu,

  - karty pobytu obywatela Unii Europejskiej lub dokumentu pobytu

  c) obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym, z wyłączeniem osób wymienionych w pkt. a) i b),

  d) obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, ubiegającym się o wydanie paszportu.

  3. Nadanie numeru PESEL następuje na wniosek:

  - właściwego organu gminy, w przypadku osób wymienionych w pkt. 2a i 2b,

  - płatnika składek ubezpieczeniowych, w przypadku osób wymienionych w pkt. 2c,

  - polskiego konsula w przypadku osób wymienionych w pkt. 2d.

  4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej może nadać numer PESEL osobom innym niż wymienione w pkt. 2 na ich pisemny wniosek, jeżeli odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL przez te osoby.

  5. Osoby, o których mowa w pkt. 4 składają umotywowany pisemny wniosek wraz z polskim odpisem skróconym aktu urodzenia, a w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński - wraz z polskim odpisem skróconym aktu małżeństwa opatrzonym adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: