close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OBYWATELSTWO POLSKIE

 • Nowa procedura przywrócenia obywatelstwa polskiego

   

  W dniu 15 maja 2012 r. wchodzą w życie przepisy Rozdziału 5 Ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r., poz. 161),  regulujące tryb postępowania w sprawach o przywrócenie obywatelstwa polskiego.  Nowe postępowanie ma na celu umożliwienie nabycia obywatelstwa polskiego osobom, które w przeszłości posiadały obywatelstwo polskie i utraciły je przed dniem 1 stycznia 1999 roku,  na skutek zdarzeń wskazanych w ustawie (patrz art. 38, rozdział 5 ustawy; http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/161 )

  Przywrócenie obywatelstwa polskiego będzie następować na wniosek osoby zainteresowanej, w trybie decyzji administracyjnej wydawanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku osób zamieszkałych na stałe poza granicami Polski, wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych powinien być składany za pośrednictwem właściwego konsula RP.

  Pełna informacja na temat procedury przywrócenia obywatelstwa polskiego wraz z formularzem wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego  oraz  wymogami odnośnie dokumentacji uzupełniającej  znajduje się na portalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  w Warszawie:

  https://www.msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/cudzoziemcy/10169,SPOSOBYNABYCIAOBYWATELSTWAPOLSKIEGO.html

  Dokumenty (oryginały lub potwierdzone notarialnie kopie) można skladać osobiscie lub przesyłać do konsulatu za pośrednictwem poczty. Opłata konsularna za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku zgodnie z tabelą opłat konsularnych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: