close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POŚWIADCZENIE OBYWATELSTWA

 • INFORMACJA DLA OSÓB WYSTĘPUJĄCYCH O POŚWIADCZENIE POSIADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

  W przypadku braku aktualnego dokumentu, świadczącego o obywatelstwie polskim (paszport, dowód osobisty) osoba zainteresowana może się zwrócić za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP do Urzędu Wojewódzkiego o poświadczenie obywatelstwa polskiego.

   

  W tym celu osoba ta powinna przekazać do Konsulatu:

  • dokładnie wypełniony i podpisany kwestionariusz,
  • dokumenty własne i rodziców, wystawione przez odpowiednie władze danego kraju (odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, paszport, dowód osobisty, świadectwa szkolne, legitymacje),
  • dokument stwierdzający posiadanie obywatelstwa kanadyjskiego rodziców i własny (oryginał z datą jego nadania) lub oświadczenie, że nie nabyła obywatelstwa obcego,
  • oświadczenie, czy ubiegała się o zezwolenie na zmianę obywatelstwa polskiego na obce i czy kiedykolwiek zrzekała się obywatelstwa polskiego, jeżeli tak to, to kiedy i z jakim skutkiem
  • poświadczoną notarialnie kopię aktualnego dowodu tożsamości (np. paszport, ID ze zdjęciem)
  • Podstawowa  opłata  konsularna za przyjęcie i opracowanie wniosku o stwierdzenie przez wojewodę posiadania obywatelstwa polskiego zgodnie z tabelą opłat konsularnych. Opłata podstawowa nie obejmuje czynności konsularnych związanych ze sprawdzeniem  i  poświadczeniem  zgodności i prawidłowości  tłumaczeń dokumentów dołączonych do wniosku. Opłata konsularna  za sprawdzenie i poświadczenie  tłumaczenia zgodnie z tabelą opłat konsularnych za każdy standardowy dokument.

  Wszystkie dokumenty wydane poza granicami Polski i sporządzone w języku innym niż j. polski podlegają formalnym wymogom legalizacji. Winny one być złożone wraz z oficjalnym tłumaczeniem na j. polski, sporządzonym przez profesjonalnego/uprawnionego tłumacza (tłumaczenia dokonywane przy pomocy narzędzi internetowych nie będą przyjmowane). Dokumenty wydane w kraju trzecim, sporządzone w języku innymi niż j. angielski muszą być potwierdzone co do zgodności miejsca wydania i tłumaczenia w ambasadzie/konsulacie kraju trzeciego, w którym zostały wydane.
  Wszystkie dokumenty załączane do wniosku należy okazać w oryginale wraz z dołączoną fotokopią, która zostanie potwierdzona za zgodność z oryginałem przez konsulat RP. W przypadku posługiwania się fotokopiami dokumentów, winny one być notarialnie potwierdzone za zgodność z oryginałem, a następnie poświadczone przez właściwe biura poświadczania dokumentów w poszczególnych prowincjach (Official Document Services). Prosimy o dołączenie do korespondencji zaadresowanej, opłaconej koperty zwrotnej Canada Post Xpresspost - oryginały zostaną odesłane do nadawcy.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: