close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UMIEJSCAWIANIE A.S.C.

 • Kwestie związane z umiejscowieniem zagranicznego aktu stanu cywilnego są regulowane przez ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późn. zm.).
  Zgodnie z art. 73.1 pr. o a.s.c. akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.

  Umiejscowieniu (transkrypcji) podlegają:

  1. AKT URODZENIA
  2. AKT MAŁŻEŃSTWA
  3. AKT ZGONU

  sporządzone za granicą przez właściwy urząd stanu cywilnego.

  Zgodnie z art. 13 oraz 15 pr. o a.s.c. transkrypcji aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Jeżeli osoba żądająca dokonania czynności przez urząd stanu cywilnego nie ma miejsca zamieszkania w Polsce dla celów transkrypcji właściwy będzie urząd jej ostatniego miejsca zamieszkania w kraju. W razie braku takiego miejsca, transkrypcji dokonuje urząd stanu cywilnego właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

  Wniosek o umiejscowienie może być złożony:

  I. OSOBIŚCIE, we właściwym polskim urzędzie stanu cywilnego;

  II. ZA POŚREDNICTWEM OSOBY UPOWAŻNIONEJ;

  III. ZA POŚREDNICTWEM KONSULA.

   

   

  I. Osoba zamierzająca OSOBIŚCIE transkrybować akt stanu cywilnego we właściwym urzędzie stanu cywilnego jest zobligowana zgromadzić następujące dokumenty:

  1. wniosek w oryginale o dokonanie transkrypcji kierowany do właściwego urzędu stanu cywilnego (oraz wniosek o uzupełnienie brakujących danych w oparciu o akty urodzenia/polski akt małżeństwa) wnioskodawców,
  2. oryginał odpisu aktu stanu cywilnego (long form), podlegającego umiejscowieniu, wystawiony przez właściwy miejscowy urząd i zalegalizowany przez włąsciwy urząd konsularny. Akty stanu cywilnego wystawione w prowincjach BC, AB, Yukon, NWT powinny zostać zalegalizowane w naszym urzędzie (opłata zgodnie z tabelą opłat konsularnych),
  3. wierne oryginalne tłumaczenie dokumentu dokonane przez miejscowego certyfikowanego tłumacza - certified translator (podlega weryfikacji przez konsula, opłata za czynność konsularną zgodnie z tabelą opłat konsularnych) lub przez tłumacza przysięgłego w Polace. W przypadku aktów wystawionych w języku innym niż angielski, tłumaczenie musi zostać dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości lub Konsula RP w państwie wystawienia aktu.

   

  II. Osoba zamierzająca transkrybować akt ZA POŚREDNICTWEM PEŁNOMOCNIKA w Polsce zobowiązana jest przesłać pełnomocnikowi dokumenty wymienione w p. I.2. i I.3 wraz z pełnomocnictwem, pod którym konsul potwierdza własnoręczność podpisu osoby udzielającej pełnomocnictwa (opłata zgodnie z tabelą opłat konsularnych).

   

  III. Osoba zamierzająca transkrybować akt stanu cywilnego ZA POŚREDNICTWEM KONSULA, zgodnie z poniższą informacją:

   

   

  REJESTRACJA AKTÓW URODZENIA W POLSKICH KSIEGACH STANU CYWILNEGO

   

  • W PRZYPADKU OSÓB NIEPEŁNOLETNICH (DO 18 ROKU ŻYCIA):

  W celu transkrypcji w Konsulacie należy złożyć :

  1. oryginał aktu urodzenia (long form). W przypadku posiadania aktów urodzenia wydanych poza prowincjami Kolumbia Brytyjska (BC), Alberta (AB), Terytoria Północno-Zachodnie (NWT), Jukon (Yukon) konieczna jest wcześniejsza legalizacja tego dokumentu we właściwym terytorialnie polskim urzędzie konsularnym lub opatrzenie klauzulą apostille w miejscu jego wystawienia,

  2. wierne oryginalne tłumaczenie dokumentu dokonane przez miejscowego certyfikowanego tłumacza - certified translator (podlega weryfikacji przez konsula, opłata za czynność konsularną zgodnie z tabelą opłat konsularnych). W przypadku aktów wystawionych w języku innym niż angielski, tłumaczenie musi zostać dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości lub Konsula RP w państwie wystawienia aktu,

  3. odpis skrócony (wydany przez urząd stanu cywilnego w Polsce) aktu małżeństwa rodziców (jeżeli akt małżeństwa nie jest umiejscowiony - patrz „REJESTRACJA AKTÓW MAŁŻEŃSTWA W POLSKICH KSIEGACH STANU CYWILNEGO"),

  4. wniosek o umiejscowienie aktu urodzenia dziecka oraz uzupełnienie brakujących danych w akcie urodzenia dziecka o dane w oparciu o akt małżeństwa rodziców.

  5. ważny polski paszport jednego z rodziców.

  6. Opcjonalnie - wniosek o zastosowanie polskiej pisowni

  Uwaga: przy składaniu wniosku konieczna jest obecność obojga rodziców, osoby przesyłające dokumenty pocztą zobowiązane są podpisać wniosek o umiejscowienie i uzupełnienie aktu urodzenia przed noteriuszem publicznym.

  Opłata konsularna zgodnie z tabelą opłat konsularnych (tłumaczenia dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce nie podlegają już weryfikacji).

  Opłaty przyjmujemy w formie money order i certified cheque. Płatność gotówką jedynie osobiście w konsulacie.

  Akt urodzenia i jego tłumaczenie nie podlegają zwrotowi.

   

  • W PRZYPADKU OSÓB PEŁNOLETNICH (UKOŃCZONE 18 LAT):

  W celu transkrypcji w Konsulacie należy złożyć :

  1. oryginał aktu urodzenia (long form). W przypadku posiadania aktów urodzenia wydanych poza prowincjami Kolumbia Brytyjska (BC), Alberta (AB), Terytoria Północno-Zachodnie (NWT), Jukon (Yukon) konieczna jest wcześniejsza legalizacja tego dokumentu we właściwym terytorialnie polskim urzędzie konsularnym lub opatrzenie klauzulą apostille w miejscu jego wystawienia,

  2. wierne oryginalne tłumaczenie dokumentu dokonane przez miejscowego certyfikowanego tłumacza - certified translator (podlega weryfikacji przez konsula, opłata za czynność konsularną zgodnie z tabelą opłat konsularnych). W przypadku aktów wystawionych w języku innym niż angielski, tłumaczenie musi zostać dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości lub Konsula RP w państwie wystawienia aktu,

  3. odpisy aktów urodzenia rodziców (wydane przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce), jeżeli akt urodzenia rodzica jest zagraniczny - oryginał aktu urodzenia (long form) wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski LUB akt małżeństwa rodziców wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego,

  4. wniosek o umiejscowienie i uzupełnienie aktu urodzenia.

  5. Opcjonalnie - wniosek o zastosowanie polskiej pisowni

  Akt urodzenia wnioskodawcy wraz z tłumaczeniem nie podlegają zwrotowi.

  Uwaga: osoby przesyłające dokumenty pocztą zobowiązane są podpisać wniosek o umiejscowienie i uzupełnienie aktu urodzenia przed noteriuszem publicznym. Osoby nie posiadające ważnych polskich paszportów proszone są o kontakt z konsulatem przed wysłaniem dokumentów.

  Opłata konsularna zgodnie z tabelą opłat konsularnych (tłumaczenia dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce nie podlegają już weryfikacji).

  Opłaty przyjmujemy w formie money order i certified cheque. Płatność gotówką jedynie osobiście w konsulacie.


   

  REJESTRACJA AKTÓW MAŁŻEŃSTWA W POLSKICH KSIEGACH STANU CYWILNEGO


  Obywatel polski, który na skutek zawarcia związku małżeńskiego za granicą zmienił nazwisko i dysponując odpisem aktu małżeństwa wydanym przez miejscowy urząd stanu cywilnego wnosi o dokonanie umiejscowienia aktu małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego, jest zobligowany podpisania protokołu w sprawie przyjęcia nazwiska przez małżonków po zawarciu małżeństwa. Zgodnie z art. 62 ust 3 i 4 prawo o aktach stanu cywilnego jeżeli obywatel polski zawierający małżeństwo w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego nie złożył oświadczenia w sprawie swojego nazwiska, może je złożyć wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskiej księgi małżeństw, a gdy małżeństwo zawierali obywatele polscy mogą oni także złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

  W celu transkrypcji w Konsulacie należy złożyć :

  1. oryginał aktu małżeństwa (long form). W przypadku posiadania aktów wydanych poza prowincjami Kolumbia Brytyjska (BC), Alberta (AB), Terytoria Północno-Zachodnie (NWT), Jukon (Yukon) konieczna jest wcześniejsza legalizacja tego dokumentu we właściwym terytorialnie polskim urzędzie konsularnym lub opatrzenie klauzulą apostille w miejscu jego wystawienia,

  2. wierne oryginalne tłumaczenie dokumentu dokonane przez miejscowego certyfikowanego tłumacza - certified translator (podlega weryfikacji przez konsula, opłata zgodnie z tabelą opłat konsularnych). W przypadku aktów wystawionych w języku innym niż angielski, tłumaczenie musi zostać dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości lub Konsula RP w państwie wystawienia aktu,

  3. odpisy zupełne (long form) aktów urodzenia obojga małżonków (zagraniczne akty muszą być przetłumaczone urzędowo na język polski przez tłumacza przysięgłego - certified translator),

  4. wniosek o umiejscowienie zagranicznego aktu małżeństwa i o uzupełnienie brakujących danych w akcie małżeństwa w oparciu o akty urodzenia współmałżonków,

  5. oświadczenie w sprawie przyjęcia nazwiska przez małżonków po zawarciu małżeństwa podpisane w obecności konsula.

  6. Opcjonalnie - wniosek o zastosowanie polskiej pisowni

  Uwaga: protokół o wyborze nazwiska moze być podpisany jedynie w obecności konsula.

  Opłata konsularna zgodnie z tabelą opłat konsularnych (tłumaczenia dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce nie podlegają już weryfikacji).

  Opłaty przyjmujemy w formie money order i certified cheque. Płatność gotówką jedynie osobiście w konsulacie.

  Akt małżeństwa i jego tłumaczenie nie podlegają zwrotowi.

  POLSKI AKT MAŁŻEŃSTWA STANOWI PODSTAWĘ DO WYDANIA PASZPORTU POLSKIEGO NA NOWE NAZWISKO.

  UWAGA:
  Osoby, które pozostawały uprzednio w związku małżeńskim muszą przedstawić polskie dokumenty zaświadczające, że poprzedni związek małżeński ustał (np. prawomocny wyrok sądu polskiego o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa, akt zgonu poprzedniego małżonka).
  Każdy rozwód orzeczony przez sąd kanadyjski, bez względu na to, czy małżeństwo zostało zawarte w Polsce, czy w Kanadzie, musi być wcześniej uznany przez sad polski w trybie art. 1145 kodeksu postępowania cywilnego. Wówczas należy przedłożyć prawomocne postanowienie sądu okręgowego o uznaniu wyroku zagranicznego za skuteczny na terytorium Polski.

   


   

  REJESTRACJA AKTÓW ZGONU W POLSKICH KSIĘGACH STANU CYWILNEGO

  Należy zgromadzić i przesłać do właściwego urzędu stanu cywilnego w Polsce dokumenty wymienione w p. I 1 - 3 części ogólnej.
  Zgodnie z art. 13 oraz 15 pr. o a.s.c. transkrypcji aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy. W wyjątkowych przypadkach transkrypcji można dokonać w urzędzie stanu cywilnego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego lub miejsca jego pochowania w Polsce.


  Opłata konsularna zgodnie z tabelą opłat konsularnych (tłumaczenia dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce nie podlegają już weryfikacji).

  Opłaty przyjmujemy w formie money order i certified cheque. Płatność gotówką jedynie osobiście w konsulacie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: