close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIZY

 • Uprzejmie informujemy, iż treść informacji wizowej (w języku angielskim) dostępna jest w anglojęzycznej wersji strony. Kliknij tutaj

   

   

  Aby uzyskać wizę krajową lub wizę Schengen należy wypełnić aplikacje online na stronie www.e-konsulat.gov.pl. Tylko aplikacja wypełniona online, wydrukowana i podpisana jest podstawą do spotkania wizowego.

   

   

  INFORMACJE OGÓLNE

  Obywatele Kanady

  Obywatele Kanady mogą wjeżdżać i przebywać na terenie Polski bez wizy do 90 dni w okresie 180 kolejnych dni od momentu pierwszego wjazdu, niezależnie od celu pobytu (turystyka, studia, praca, spotkania biznesowe, itp.). Mimo braku wymogu wizy, może być jednak konieczne uzyskanie zezwolenia na wykonywanie pracy.

  W przypadku pobytu dłuższego niż 90 dni, należy uzyskać wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy.

   

  Obywatele krajów innych niż Kanada

  Obywatele krajów innych niż Kanada mogą potrzebować wizy w celu wjazdu i pobytu w Polsce. Lista państw, których obywatele nie potrzebują wizy w celu wjazdu i pobytu w Polsce przez okres do 90 dni jest dostępna tutaj. Obywatele państw niewymienionych na powyższej liście muszą uzyskać wizę przed wjazdem do Polski. Wniosek o wizę w celu wykonywania pracy w Polsce można złożyć tylko w polskim Konsulacie właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

   

  Członkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej

  Członkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej, a także Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii, którzy podróżują do państwa członkowskiego Unii innego, niż to, którego obywatelstwo posiada tenże obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie podlegają bezpłatnej i uproszczonej procedurze wydania wizy.

   

  Zgodnie z przepisami, za członka rodziny uznaje się współmałżonka, partnera, z którym obywatel UE zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego państwa członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem, dzieci do dwudziestego pierwszego roku życia oraz rodziców pozostających na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

  Osoby korzystające z tego ułatwienia dołączają do wniosku wizowego paszport członka rodziny będącego obywatelem Unii Europejskiej, oryginał dokumentu potwierdzającego więzy rodzinne oraz dokumenty potwierdzający wspólną podróż. Nie jest wymagane składanie dokumentów potwierdzających cel podróży, ani posiadanie środków utrzymania.

   

  Polskie placówki konsularne wydają wizy wyłącznie w przypadku, jeśli Polska jest głównym celem podróży, lub pierwszym odwiedzanym państwem strefy Schengen w przypadku pobytów tej samej długości w różnych państwach.

   

  Wszystkie wnioski wizowe muszą być wypełnione i przesłane za pomocą internetowego systemu rejestracji dostępnego na stronie: www.e-konsulat.gov.pl. Po wypełnieniu wniosku, należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do konsula. Wniosek o wizę nie może być złożony wcześniej niż na 3 miesiące przed planowaną datą wjazdu do strefy Schengen.

   Zazwyczaj wymagane jest osobiste złożenie wniosku. Podczas spotkania wizowego od aplikanta zostaną pobrane odciski palców. Wnioski dla osób nieletnich składają ich rodzice lub opiekunowie prawni. Konsul ma prawo zażądać rozmowy z wnioskodawcą przed wydaniem decyzji.

   

  Rodzaje wiz

  Zależnie od długości pobytu w Polsce lub w strefie Schengen, można starać się o następujące rodzaje wiz:

  wiza Schengen, uprawniająca do wjazdu i pobytu na terenie strefy Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu 180 dni od pierwszego wjazdu na teren strefy Schengen lub do przejazdu tranzytem przez strefę Schengen w drodze do państwa trzeciego; Podczas aplikowania o wizę Schengen zostaną pobrane odciski palców.

  wiza krajowa, uprawniająca do wjazdu i pobytu na terenie Polski przez okres od 91 dni do 1 roku od pierwszego wjazdu. Posiadacze wizy krajowej mogą podróżować po państwach strefy Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu  180 dni od opuszczenia przez nich państwa wydającego wizę krajową;

  tranzytowa wiza lotniskowa, wydawana wyłącznie obywatelom następujących państw: Afganistan, Bangladesz, Demokratyczna Republika Konga, Erytrea, Etiopia, Ghana, Iran, Irak, Nigeria, Pakistan, Sudan, Sri Lanka.

  Posiadacze tranzytowej wizy lotniskowej nie są uprawnieni do opuszczenia strefy tranzytowej lotniska podczas pobytu na terenie strefy Schengen. Obywatele wymienionych państw, posiadający ważne pozwolenie na pobyt wydane przez państwo strefy Schengen lub niektóre inne państwa, w tym Kanadę, są zwolnieni z wymogu uzyskania wizy lotniskowej.

   

  Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

  W przypadku planowanego pobytu trwającego dłużej niż 1 rok, konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Informacji na temat zezwolenia udzielają i wnioski przyjmują Urzędy Wojewódzkie na terenie Polski.

   

   

  Wizy Schengen

  Wiza Schengen jest wydawana osobom, które planują pobyt na terytorium Polski lub państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wyjazdów) do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich. Wiza Schengen jest również wydawana osobom które planują poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem, samolotem).  

  W obliczeniach długości pobytu na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej (krajowej).

   

   Wiza Schengen o ograniczonej ważności terytorialnej LTV

  Wiza wydawana wyjątkowo, w określonych przypadkach. Upoważnia do przebywania na terytorium wydającego ją państwa.

  Może być ważna na terytorium więcej niż jednego państwa strefy Schengen, pod warunkiem wyrażenia zgodny przez każde z nich. 

   

  Tranzytowa wiza lotniskowa Schengen "A"*

  Wydawana jest osobom, które zamierzają udać się samolotem do państwa trzeciego a połączenie lotnicze przewiduje lądowanie na lotnisku położonym na terytorium RP. Tranzytowa wiza lotniskowa A upoważnia jedynie do wjazdu i pobytu w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska (nie upoważnia do wjazdu na terytorium Schengen czy opuszczenia strefy tranzytowej lotniska).

   * dotyczy obywateli: Afganistanu, Bangladeszu, Demokratycznej Republiki Konga, Erytrei, Etiopii, Ghany, Iranu, Iraku, Nigerii, Paksitanu, Sudanu i Sri Lanki. Obywatele wymienionych państw, posiadający ważne pozwolenie na pobyt wydane przez państwo strefy Schengen lub niektóre inne państwa, w tym Kanadę, są zwolnieni z wymogu uzyskania wizy lotniskowej.

   

  Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wizę Schengen

  1.Wniosek wizowy wydrukowany ze strony www.e-konsulat.gov.pl   W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny.

  2.Jedno kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm zgodne z art. 10 ust.3 pkt.c pkt. c Wspólnotowego Kodeksu Wizowego  Składając wniosek, osoba ubiegająca się o wizę C składa fotografię zgodnie z normami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1683/95, a jeżeli system VIS osiągnie sprawność operacyjną w myśl art. 48 rozporządzenia w sprawie VIS – zgodnie z normami określonymi w art. 13 niniejszego rozporządzenia;

   

  3.Dokument podróży, zgodny z art. 12: Osoba ubiegająca się o wizę przedstawia ważny dokument podróży, który spełnia następujące kryteria:  jest ważny jeszcze co najmniej trzy miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium państw członkowskich lub, w przypadku kilku wizyt, po planowanej dacie ostatniego opuszczenia terytorium państw członkowskich. W uzasadnionych pilnych przypadkach kryterium to może zostać pominięte; zawiera przynajmniej dwie wolne strony; został wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

  4.Podróżne ubezpieczenie medyczne. Ubezpieczenie medyczne musi zawierać imię i nazwisko aplikującego o wizę oraz  adres jego zamieszkania w Kanadzie.

  Ubezpieczenie powinno być ważne na całym terytorium państw członkowskich i obejmować całkowity okres planowanego pobytu lub tranzytu danej osoby.

  Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 EUR.

  W przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać termin pierwszego wjazdu (w przypadku wiz tranzytowych pełen wnioskowany okres). Podczas kolejnych pobytów w strefie Schengen każdorazowo jest wymagane posiadanie ubezpieczenia medycznego.

  5.Wyciąg z konta bankowego z ostatnich 3 miesięcy (Bank Account Statement), wykazujący środki finansowe na czas zakładanego pobytu w strefie Schengen Środki finansowe na pobyt w Polsce określa Rozporządzenie Ministra SW z dnia 23 lutego 2015r., w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium RP oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu.

  Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Polski musi posiadać środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu w wysokości 300 złotych, jeżeli okres planowanego pobytu nie przekracza 4 dni lub 75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli okres planowanego pobytu przekracza 4 dni.

  Środki finansowe powinny być wykazane w dolarach kanadyjskich (CAD)

  6.Dokument potwierdzający legalność pobytu aplikującego w Kanadzie.

  7.Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego

  8.Rezerwacja biletu lotniczego

  9.Dodatkowe dokumenty potwierdzające cel podróży, np. rezerwacja hotelu, vouchery, itp.

   

  Czas rozpatrywania wniosku wizowego

  Zgodnie z art. 23 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (Dz.U. UE L z dnia 15 września 2009 r.) decyzję w sprawie wniosku podejmuje się w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku.

   

  W indywidualnych przypadkach termin ten można przedłużyć maksymalnie do 30 dni, zwłaszcza gdy konieczna jest dalsza kontrola wniosku.

  Wyjątkowo, gdy w konkretnych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty, termin ten można przedłużyć do maksymalnie 60 dni kalendarzowych.

   

   OPŁATA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU WIZOWEGO

  Opłata wizowa zgodnie z Tabelą opłat konsularnych

   

  Obowiązujące zniżki:

  1.Dla obywateli Ukrainy,  na mocy umowy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz: https://www.msz.gov.pl/resource/ec88ebc5-fb91-4a7b-a1d1-eb9444f6e492:JCR

  2.Dla obywateli Federacji Rosyjskiej, na mocy umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej:  https://www.msz.gov.pl/resource/4941cfb0-ee70-4b35-a70d-b485447d8354:JCR

  3.Członkowie rodzin obywateli UE są zwolnieni z opłaty wizowej.

   

   Aplikujący otrzyma potwierdzenie uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego.

  W przypadku odmownej decyzji wizowej opłata wizowa nie podlega zwrotowi.

   

   Dodatkowe informacje

  Zgodnie z artykułem 14(6) Kodeksu Wizowego konsulat może odstąpić od egzekwowania jednego lub kilku wymogów, jeżeli wiadomo, że osoba ubiegająca się o wizę wcześniej udowodniła, że jest uczciwa i wiarygodna, a zwłaszcza że z poprzednich wiz korzystała zgodnie z prawem, i jeżeli nie ma wątpliwości co do tego, że w chwili przekraczania zewnętrznych granic państw członkowskich będzie spełniała wymogi art. 5 (1) Kodeksu Granicznego Schengen.

   

  Zgodnie z artykułem 21 (8) kodeksu wizowego podczas rozpatrywania wniosku konsulat może w uzasadnionym przypadku zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę i poprosić o dodatkowe dokumenty, które nie były wskazane w wymienionym wyżej wykazie  (np., dokumenty umożliwiające ustalenie zamiaru opuszczenia terytorium strefy Schengen przez osobę ubiegającą się o wizę przed upływem terminu ważności wizy, o którą  aplikuje wnioskodawca.

   

  Urząd nie przyjmuje wniosków wizowych nadesłanych do Konsulatu faksem, pocztą lub poczta elektroniczną.

  Złożenie aplikacji wizowej oraz rozmowa z konsulem nie gwarantują przyznania wizy. Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu, posiadacz wizy zostanie poproszony na granicy zewnętrznej o przedstawienie dowodów, że spełnia warunki wjazdu, zgodnie z w art. 5 kodeksu granicznego Schengen. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

   

  Akty prawne:

  Konwencja wykonawcza z dnia 19 czerwca 1990 r. do układu Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w  sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (dz. urz. u.e. l 239 z 22.09.2000 r., z późn. zm.);

  rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wizowego systemu informacyjnego (vis) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie vis) (dz. urz. UE l 218 z 13.8.2008 r. str. 60-81, z późn. zm.);

  rozporządzenie (we) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (sis ii); (dz. urz. ue l 381 z 28.12.2006r.);

  decyzja rady 2007/533/wsisw z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (sis ii) (dz. urz. UE l 205 z 2007 r.)

  decyzja komisji z dnia 30 listopada 2009 r. określająca pierwsze regiony, w których uruchomiony zostanie wizowy system informacyjny (vis) (dz. urz. UE l 236 z 27.01.2010 r.);

  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. u. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

  ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale rzeczypospolitej polskiej systemie informacyjnym Schengen oraz wizowym systemie informacyjnym (dz. u. z 2007 r. nr 165, poz. 1170, z późn. zm.);

  system informacyjny Schengen. przewodnik „Korzystanie z prawa dostępu”.

   

  Wizy krajowe

  Żeby otrzymać wizę krajową uprawniającą do pobytu na terenie RP powyżej 90 dni, należy złożyć wniosek, w okresie nie krótszym niż 15 dni przed zaplanowaną podróżą.

  Wizy krajowe upoważniają do poruszania się po strefie Schengen przez 90 dni w okresie 180 dni - analogicznie do tytułów pobytowych.

  Wiza krajowa może być wydana z maksymalnym okresem ważności do 365 dni.

  Pobieranie odcisków palców (biometria) nie dotyczy osób ubiegających się o wizę krajową.

   

   Dokumenty:

  1.Wniosek wizowy wygenerowany ze strony www.e-konsulat.gov.pl , wydrukowany i podpisany W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny.

  2.Jedno kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014r., §. 4.1, ust. 2 Fotografia dołączana do wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, spełnia następujące wymagania: jest nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości; ma wymiary 35 mm × 45 mm;  została wykonana nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; przedstawia wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowuje naturalny kolor jego skóry; przedstawia wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.

  3.Dokument podróży, zgodny z art. 77 ust.5 Ustawy o Cudzoziemcach: Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej przedstawia do wglądu dokument podróży, który spełnia łącznie następujące kryteria: jego okres ważności upłynie nie wcześniej niż po 3 miesiącach od upływu okresu ważności wizy, o którą się ubiega; zawiera przynajmniej dwie wolne strony; został wydany w ciągu ostatnich 10 lat.

  4.Podróżne ubezpieczenie medyczne. Ubezpieczenie medyczne musi zawierać imię i nazwisko aplikującego o wizę oraz  adres jego zamieszkania w Kanadzie.

  Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 EUR.

  Zgodnie z art. 25 ust 1 Ustawy o cudzoziemcach: dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 581, z późn. zm.) lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego

  5.Wyciąg z konta bankowego z ostatnich 3 miesięcy (Bank Account Statement), potwierdzony przez bank, wykazujący środki finansowe na czas zakładanego pobytu w strefie Schengen Środki finansowe na pobyt w Polsce określa Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015r., w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium RP oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Polski musi posiadać środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu w wysokości 300 złotych, jeżeli okres planowanego pobytu nie przekracza 4 dni lub 75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli okres planowanego pobytu przekracza 4 dni.

  Środki finansowe powinny być wykazane w dolarach kanadyjskich (CAD)

  6.Dokument potwierdzający legalność pobytu aplikującego w Kanadzie.

  7.Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego  zgodnie z Tabelą Opłat

  8.Dokumenty uzupełniające: rezerwacja biletu lotniczego, rezerwacja hotelu, zakwaterowania, dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu na terytorium RP, itp.

   

  Dokumenty potwierdzające główny cel podróży:

   

  Praca:

  1.W celu wykonywania pracy na podstawie Zezwolenia na pracę, w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 43a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: oryginał i kopia zezwolenia na pracę na terytorium RP zarejestrowanego w Urzędzie Wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

  Zezwolenie jest sporządzane przez pracownika Urzędu Wojewódzkiego.

  Na podstawie Zezwolenia wizy udzielane są osobie w  nim wymienionej.

  Na podstawie Zezwolenia o wizy Schengen mogą wnioskować tylko współmałżonek i dzieci osoby wymienionej w zezwoleniu.

  2.W celu pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji lub współwłaściciele: kopia wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzającego rejestrację podmiotu; wyciąg z polskiego konta bankowego za 6 ostatnich miesięcy.

  Na podstawie wpisu do Rejestru udzielane są wizy na okres 180 dni w okresie 12 miesięcy. Na podstawie wpisu do Rejestru osoby mogą ubiegać się o wizy powyżej 180 dni na podstawie zezwolenia na pracę.

   

   

  Na podstawie wpisu do Rejestru mogą wnioskować tylko o wizy Schengen współmałżonek i dzieci osoby wymienionej w Rejestrze.

  3.W celu wykonywania pracy przez naukowców:  oryginał zaświadczenia podpisanego przez rektora uczelni, kanclerza uczelni niepublicznej, sekretarza naukowego PAN, które potwierdza chęć zatrudnienia wnioskodawcy.

  4.W celu wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy: oryginał i kopia Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w Urzędzie Pracy w Polsce, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

  Oświadczenie winno być wypełnione na urzędowym druku udostępnianym w Urzędzie Pracy.

  Na podstawie oświadczenia wizy udzielane są tylko osobom w nim wymienionym. Oświadczenia nie uprawniają do ubiegania się o wizy członków rodziny wnioskodawcy.

  5.W celu wykonywania pracy przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych PAN lub instytutach badawczych:  umowa o pracę zawierająca następujące informacje: dane paszportowe wnioskodawcy, forma zatrudnienia, okres zatrudnienia, wysokość pensji;

  świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły lub uczelni.

   

  Studia :

  1.W celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia: pisemny wniosek lub zaświadczenie o wpisaniu na listę studentów, sporządzone przez polską szkołę wyższą lub legitymacja studencka.

  2.W celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy:  zaświadczenie z polskiej szkoły o przyjęciu lub kontynuowaniu nauki w szkole albo uczestniczeniu w innej formie kształcenia (np. kursy językowe) lub legitymacja uczniowska. 

  3. W celu udziału w stażu będącym częścią programu studiów: oryginał lub fax umowy o stażu zawierający dane organizacji zapraszającej (nazwa, numer rejestracyjny – REGON/ NIP/ KRS) oraz dane osoby zapraszanej (imię, nazwisko, data urodzenia, nr paszportu, obywatelstwo), a także informację o zakresie obowiązków stażysty;

   

  Karta Polaka

  Osoba legitymująca się Kartą Polaka jest uprawniona do udogodnień wizowych jedynie przy składaniu wniosku o wizę krajową.

   

  Wyżej wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

  Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego

  Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego zgodnie z Tabelą Opłat

   

   Zniżki:

  1.Obywatele Ukrainy składają aplikację o wizę krajową bezpłatnie.

  2.Posiadacze Karty Polaka składają aplikację o wizę krajową bezpłatnie.

  W przypadku dopuszczenia wniosku wizowego do rozpatrzenia, opłata wizowa nie podlega zwrotowi. Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego.

   

  Dodatkowe informacje

  Decyzja o wydaniu wizy wydawana jest w ciągu 15 roboczych licząc od dnia złożenia aplikacji. W razie konieczności szczegółowego sprawdzenia dokumentów rozpatrzenie wniosku może zostać przedłużone do 30 dni.

   

  W przypadku odmowy/unieważnienia/cofnięcia wizy decyzję taką przedstawia się na standardowym formularzu zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra SW z dnia 5 maja 2014 r. §1 ust. 6. Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie/cofnięciu/unieważnieniu wniosku.

   

  Posiadanie wizy nie gwarantuje wjazdu na terytorium RP.  O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

   

  Akty prawne:

  Konwencja wykonawcza z dnia 19 czerwca 1990 r. do układu Schengen z dnia14 czerwca 1985 r. między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w  sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (dz. urz. u.e. l 239 z 22.09.2000 r., z późn. zm.);

  rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wizowego systemu informacyjnego (vis) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie vis) (dz. urz. UE l 218 z 13.8.2008 r. str. 60-81, z późn. zm.);

  rozporządzenie (we) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (sis ii); (dz. urz. ue l 381 z 28.12.2006r.);

  decyzja rady 2007/533/wsisw z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (sis ii) (dz. urz. UE l 205 z 2007 r.)

  decyzja komisji z dnia 30 listopada 2009 r. określająca pierwsze regiony, w których uruchomiony zostanie wizowy system informacyjny (vis) (dz. urz. UE l 236 z 27.01.2010 r.);

  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. u. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

  ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale rzeczypospolitej polskiej systemie informacyjnym Schengen oraz wizowym systemie informacyjnym (dz. u. z 2007 r. nr 165, poz. 1170, z późn. zm.);

  system informacyjny Schengen. przewodnik „Korzystanie z prawa dostępu”

   

   

  Uproszczona procedura wizowa dla członka rodziny obywatela UE

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny -obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

  1.Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

  2.Członkami rodziny obywatela UE są:

  •       współmałżonek,

  •       partner, z którym obywatel UE zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego państwa członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem,

  •       dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,

  •       rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

  3. W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

  •       wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,

  •       ważny paszport,

  •       dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,

  •       dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

  4. Odmowa wydania wizy

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

  wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub

  pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

  5. Podstawy prawne:

  ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525).

  ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).

  ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274)

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: